Vynulovanie palubného počítača (Škoda)

Vynulovanie palubného počítača bude užitočné pre všetkých, ktorý si vymieňajú olej sami.

Po odjazdených 15.000 km sa na displaji vozidla objaví hláška „INSP“

Postup pri vynulovaní /reset/:

1,Stlačíte a podržíte knoflíček s ktorým nulujete km. Nachádza sa v palubnej doske.

2, Klúčom zapnite zapalovanie .Takto sa dostanete do servisneho modu.

3,Otačním stlačeného knoflíčka do prava alebo dolava a pridržaním vynulujete olej aj servis.

Iný návod:

Vozidla s pevnými servisními intervaly QG0
Při vypnutom zapalování stlačte nulovacie tlačítko denného počítadla
ubehnutej vzdialenosti a držte ho stlačený.
Zapnite zapalovanie, na displeji se zobrazí jeden ze servisných intervalov.
Nulovacie tlačítko držte stlačené 10 s, tým dojde k vynulovániu počítadla (na
displeji sa zobrazí „- – -“ a následne denné počítadlo kilometrov).
Pokiaľ došlo k dosiahnutiu obidvoch servisních intervalov (INSP a OIL) spolu,
objaví se na displeji po vynulování údaja INSP a po uvolnení nulovacieho
tlačítka údaj OIL.
Opať stlačte a podržte nulovacie tlačítko na 10 s, tým dôjde k vynulovaniu
i tohto intervalu.
Vozidla s predlženými servisnými intervalmi QG1 a QG2 :
Pri vypnutom zapalování stlačte nulovacie tlačítko denného počítadla
ubehnutej vzdialenosti a držte ho.
Zapnite zapalovanie, nulovací tlačítko uvolnite a pootočte ním vpravo. Tým
dôjde k vynulovániu všetkých počítadiel.

Upozornenie: neskúšajte to na vozidlách v záruke!

Share Button